Skip to:

Consultations - Tiếng Việt

Hatfield School of Government của Trường Portland State University đã thành lập Oregon’s Kitchen Table trong năm 2010 với sự hợp tác của nhiều tổ chức phi đảng phái khác nhau, của các tổ chức bất vụ lợi và các nhà lãnh đạo để cùng tận tâm giúp đỡ cư dân Oregon có tiếng nói.

Oregon’s Kitchen Table là một tổ chức bất vụ lợi, cung cấp đường hướng để cư dân Oregon cho biết ý kiến phản hồi kịp thời cho những người có thẩm quyền quyết định ở các cấp địa phương, khu vực, hoặc tiểu bang.  Các nhân viên làm việc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo trong cộng đồng để thực hiện những thăm dò thật sự phản ảnh những đánh đổi và thách thức khó khăn mà những người có thẩm quyền quyết định phải đối đầu. Thông qua Oregon’s Kitchen Table, công chúng có thể cùng góp ý kiến và giúp hình thành những chính sách công cộng và giúp các nhà lãnh đạo chính sách nhận được những thông tin phản hồi có chất lượng tốt mà họ cần có để lãnh đạo tốt.

Tạo tài khoản mới

Đăng nhập

Oregon’s Kitchen Table làm việc như thế nào:

  • Chúng tôi tập họp các kết quả của cuộc thăm dò và sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp từ mỗi bản thăm dò để biểu hiện sự đáp ứng việc phản ảnh tính đa dạng của tổng thể số người đã được thăm dò.
  • Không có thông tin cá nhân nào (như tên, emails, số điện thoại, hoặc địa chỉ) gắn liền với các câu trả lời trong bản thăm dò hoặc được chia sẻ.
  • Chúng tôi làm việc với DHM Research, một tổ chức nghiên cứu dư luận phi đảng phái ở Portland, để tiến hành các tư vấn và phân tích của chúng tôi.
  • Thông tinthu thập được từ Oregon’s Kitchen Table đượccông bố trêntrang mạng điện toánnàytrong đề mục The Results.